Spółka Celowa UTP sp. z o.o.

Spółka Celowa UTP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000728981) jest spółką, w której 100% udziałów należy do Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Powołana ona została zgodnie z Art. 86. ust. 1 oraz Art. 86. ust. 5.2 Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami).

Spółka została utworzona „celem lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki” (cytat z Art. 86. ust. 1 Ustawy). Zgodnie z tym ustawowym zapisem Spółka Celowa UTP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystuje w swojej działalności potencjał naukowy (pracowniczy i techniczny) Uczelni.

W dniu 22.11.2017r. Senat Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich wyraził zgodę na utworzenie przez Politechnikę  spółki celowej, o której mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, przy zachowaniu następujących istotnych postanowień aktu założycielskiego spółki celowej:

  • formą organizacyjnoprawną zawiązanej spółki jest: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  •  spółka będzie działała pod firmą: Spółka Celowa UTP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • siedzibą spółki jest Bydgoszcz;
  • kapitał zakładowy spółki wynosi 20 000 złotych;
  • wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w formie pieniężnej;
  • organami spółki są: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd;
  • przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie komercjalizacji pośredniej praw własności intelektualnej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz inna działalność dopuszczona prawem.

W dnu 06.02.2018r. zatwierdzono notarialnie umowę spółki (Repertorium A nr 2558/18). Z dniem 30.04.2018 roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000728981. Spółka ma nadane numery NIP (5542964872) i REGON (380078720).

Model biznesowy Spółki

Zgodnie z przyjętymi założeniami biznesowymi, w pierwszym okresie działalności Spółka funkcjonować będzie na zasadach CENTRUM USŁUG. W modelu tym Spółka pozyskuje projekty w biznesie (w odpowiedzi na zapytanie ze strony przedsiębiorców oraz sama inicjując kontakt), tworzy zespoły, a następnie koordynuje i rozlicza prace. Projekty mają charakter doradczy i badawczo-wdrożeniowy, a w ich realizacji kluczową rolę odgrywa know-how pracowników naukowych i studentów Uczelni.

Działalność w ramach powyższego modelu pozwoli Spółce na budowę pozycji rynkowej oraz gromadzenie doświadczeń niezbędnych do przejścia w model KREATORA IP, którego celem jest budowanie ekosystemu innowacji i wartości. W modelu tym Spółka angażuje się w tworzenie spółek odpryskowych dla pracowników naukowych i studentów, tworzy giełdę inwestycyjną dla absolwentów i partnerów biznesowych, współtworzy z firmami lokalnymi centra badawczo-rozwojowe, angażuje się jako konsorcjant w projekty badawcze ze środków publicznych oraz współpracuje z kadrą naukową w zakresie wyznaczania przyszłościowych kierunków badań.

Więcej informacji na http://komercjalizacja.utp.edu.pl