Dialog

Podstawowe informacje o programie MNiSW pn. „DIALOG”

Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „DIALOG” został uruchomiony 01.07.2016r.  obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa”, „Nauka dla innowacyjności” oraz „Humanistyka dla rozwoju”. Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Dlaczego opracowano projekt Dialog 2.0?

W Globalnym Indeksie Innowacyjności Polska lokuje się na 45 miejscu, a w skali UE wyprzedza jedynie Grecję i Rumunię. Chociaż wydatki na B+R rosną (wg GUS na przestrzeni lat 2012-2016 odnotowano wzrost nakładów B+R o 25,0%), to nadal ich poziom jest poniżej połowy średniej UE. Wg danych GUS w regionie kujawsko-pomorskim w 2016 r. wyniosły zaledwie 289,9 mln zł. Strategie rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym wskazują na potrzebę lepszego systemu innowacyjności. Jego istotnym czynnikiem jest potencjał jednostek naukowych i ich zdolność do komercjalizacji innowacji we współpracy z przedsiębiorcami. Realizacja tych złożeń wymaga jednak rozwijania nowej formuły dialogu korespondującego ze ścisłą współpracą proinnowacyjną nauki i biznesu. Na potrzebę tę wskazują też nowe uwarunkowania prawne wynikające z Konstytucji dla nauki i przepisów o dialogu społecznym. RSI WKP wskazuje, że „brak współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacji należy traktować jako główny powód słabych na tle Polski wydatków na badania i rozwój przez MSP, które stanowią znaczącą większość podmiotów gospodarczych nie tylko w województwie, ale i w Polsce”. Według rekomendacji wynikających z raportu pt., „Ewaluacja projektu Voucher badawczy” (2015), należy dążyć do rozwijania relacji biznesu z jednostkami naukowymi w całym regionie kujawsko-pomorskim w oparciu o bezpośrednie kanały komunikacyjne, których skuteczność oceniana jest najwyżej przez przedsiębiorców. Należy wspierać działania sieciujące, które wzmocnią współpracę i włączenie tychże podmiotów do komercjalizacji innowacji. Politechnika Bydgoska stoi przez wyzwaniem dostosowania prowadzonej formuły dialogu i współpracy do potrzeb proinnowacyjnych swojego otoczenia. Musi wzmocnić swoją strukturę o nowy model działania sprzyjający komercjalizacji innowacji szczególnie w obliczu zbliżającej się perspektywy 2020+. Niezbędne jest więc podejmowanie działań na wszystkich szczeblach i płaszczyznach zmierzających do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki.

Czego dotyczy projekt opracowany na Politechnice Bydgoskiej?

Projekt pt.: „Dialog 2.0”  opracowany na Politechnice Bydgoskiej planowany jest do realizacji w ciągu dwóch lat. Projekt opracowany został w obszarze „Nauka dla innowacyjności”. Projekt jest próbą wypracowania efektywnych rozwiązań będących odpowiedzią na nowe wyzwania przed jakimi stają obecnie polskie  uczelnie. Jego celem jest zaprojektowanie, wdrożenie i upowszechnienie relacyjnego modelu dialogu i współpracy naszej politechniki z jego otoczeniem zewnętrznym. Nową formułą projektowanego modelu jest połączenie dialogu autonomicznego (prowadzonego indywidualnie z przedsiębiorcami) z dialogiem instytucjonalnym (prowadzonym w ramach instytucji dialogu społecznego za pośrednictwem reprezentatywnych partnerów dialogu).

Głównym interesariuszem i beneficjentem projektu jest wnioskodawca (lider) -  Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ) - największa w regionie kujawsko-pomorskim uczelnia techniczna,  wspierana przez  dwóch partnerów: "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców (PPiK) oraz Stowarzyszenie „Bydgoski Klaster Przemysłowy”(BKP). Tak skonstruowane partnerstwo zapewnia szerokie oddziaływanie projektu w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni, bowiem partnerzy to silne regionalne organizacje od wielu lat realizujące przedsięwzięcia proinnowacyjne i prowadzące efektywny dialog społeczny. 

Projekt „Dialog 2.0” to odpowiedź Konsorcjum (kluczowych wg wnioskodawców instytucji regionu kujawsko-pomorskiego) na potrzebę dostosowania się do dynamizmu i zróżnicowania zjawisk zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Determinuje to konieczność poszukiwania nowych rozwiązań (też technologicznych) zmierzających do poprawy efektywności procesów komunikacyjnych, czego przykładem są zaplanowane w projekcie działania: audyt potencjału PBŚ, budowa sieci współpracy regionalnych firm i instytucji otoczenia biznesu z zespołami badawczymi uczelni, czy też przeprowadzenie serii warsztatów Smart Lab . Powyższe działania istotnie wpisują się w środowisko 2.0 przyczyniając się do wykorzystania  nowoczesnych technologii i łączenia ich z ludzkim zaangażowaniem na rzecz rozwoju innowacyjności kluczowych podmiotów regionu kujawsko-pomorskiego. Projekt Dialog 2.0 jest odpowiedzią i wypełnieniem niszy związanej z problematyką nowoczesnego komunikowania się uczelni wyższych z ich otoczeniem zewnętrznym.

Cel ogólny projektu „Dialog 2.0” to:

budowa relacyjnego modelu dialogu i współpracy proinnowacyjnej Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Partnerzy projektu zamierzają osiągnąć cel główny poprzez realizację dwóch celów strategicznych:

CEL 1: Zwiększenie zakresu i skali prac B+R realizowanych przez Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na rzecz regionalnej gospodarki, w tym zwłaszcza wynikających z potrzeb firm sektora MŚP.

Podstawowe działania i wynikające z nich rezultaty, odnoszące się do CELU 1 projektu:

Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z grupą ponad 100 regionalnych firm, prace analityczne i projektowe nad wypracowaniem oraz wdrożeniem nowej formuły działania CTWiT PBŚ (Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PBŚ) jako jednostki koordynującej realizację oraz inicjującej podejmowanie prac badawczo - rozwojowych na rzecz regionalnych firm. Opracowanie dokumentów określających organizację i procedury funkcjonowania CTWiT PBŚ (m.in. schemat organizacyjny, zakresy kompetencyjne, zakresy obowiązków, opisy procedur).

CEL 2: Umocnienie pozycji Politechniki Bydgoskiej jako wiodącej w regionie uczelni technicznej, lepsze dostosowanie jej profilu badawczo-dydaktycznego do potrzeb gospodarki oraz zwiększenie wpływu politechniki na rozwój województwa.

Podstawowe działania i wynikające z nich rezultaty, odnoszące się do CELU 2 projektu:

Przeprowadzenie SmartLabs – warsztatów przedsiębiorców i naukowców w formule procesu przedsiębiorczego odkrywania; prace analityczne i projektowe nad strategią współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym, zwłaszcza w zakresie rozwoju istniejących oraz identyfikacji nowych obszarów specjalizacyjnych regionu. Opracowanie dokumentu strategicznego, utworzenie sieci współpracy przedsiębiorców z zespołami badawczymi politechniki (i innych szkół wyższych) oraz regionalnymi instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego, działających na podstawie wypracowanej w ramach projektu formuły dialogu i współpracy.

Cele szczegółowe projektu będą obejmowały w szczególności:

 1. Zwiększenie znaczenia i roli CTWiT w strukturze uczelni oraz jego wpływu na rozwiązywanie problemów występujących w procesie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 2. Poszerzanie i bieżąca aktualizacja wiedzy środowiska akademickiego o zmianach i procesach zachodzących w regionalnej gospodarce oraz wiedzy przedsiębiorców o wynikach badań prowadzonych przez Politechnikę Bydgoską
 3. Identyfikacja nowych obszarów specjalizacyjnych regionu o wysokim potencjale wzrostu oraz możliwościach rozwoju w oparciu współpracę regionalnych i międzynarodowych partnerów.
 4. Upowszechnienie rezultatów projektu w otoczeniu społeczno-gospodarczym PBŚ.

Kluczowe działania projektu pn. „Dialog 2.0” zostały ujęte w podziale na dwa moduły:

MODUŁ I: BADAWCZO-ANALITYCZNY

Działanie 1: Całościowy, zewnętrzny audyt potencjału PBŚ w zakresie świadczenia usług B+R, transferu wiedzy i współpracy z regionalnymi firmami, zwłaszcza z sektora MŚP.

Działanie 2: Prace analityczne obejmujące wyznaczenie obszarów możliwej i efektywnej współpracy firm z zespołami badawczymi uczelni oraz obszarów z potencjałem do współpracy sieciowej.

Działanie 3: Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z kadrą zarządzającą 100 mikro, małych i średnich regionalnych przedsiębiorstw.

Działanie 4: Przeprowadzenie SmartLabs – warsztatów przedsiębiorców i naukowców w formule procesu przedsiębiorczego odkrywania na podstawie metodologii wypracowanych przez Platformę S3 oraz Bank Światowy.

Działanie 5: Zagraniczna wizyta studyjna w silnym ośrodku akademickim (jako transfer Best Practice).

MODUŁ II: PROJEKTOWO-WDROŻENIOWY

Działanie 1: Prace projektowe oraz uzgodnienie z organami uczelni i partnerami strategii współpracy politechniki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Działanie 2: Opracowanie strategii funkcjonowania CTWiT PBŚ jako kluczowego ogniwa w relacyjnym modelu DIALOGU i współpracy proinnowacyjnej w horyzoncie czasowym 2020+.

Działanie 3: Zainicjowanie procesu tworzenia sieci współpracy regionalnych firm i instytucji otoczenia biznesu z zespołami badawczymi uczelni.

Działanie 4: Prezentacja kluczowych rezultatów projektu w ramach bieżącej współpracy lidera i partnerów w instytucjach dialogu społecznego i w ramach Rady Uczelni oraz w ramach PACTT-u (Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii), a także z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Rezultaty projektu:

 1. Raporty z audytu potencjału PBŚ, badania wybranej grupy regionalnych firm oraz wizyty studyjnej na Uniwersytecie w Chemnitz, stanowiące podstawę do przeprowadzenia prac analitycznych i projektowych.
 2. Dokumenty określające organizację i procedury funkcjonowania CTWiT PBŚ, jako centrum inicjowania i koordynacji prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez uczelnię na rzecz regionalnych firm, w tym zawierające elementy systemu monitorowania regionalnej gospodarki oraz badania trendów rynkowych.
 3. Dokument „Strategia współpracy PBŚ z otoczeniem społeczno-gospodarczym” stanowiąca część strategii uczelni.
 4. Utworzenie, na podstawie wielostronnych porozumień, minimum trzech sieci współpracy przedsiębiorstw z zespołami badawczymi szkół wyższych oraz regionalnymi instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego.
 5. Raport końcowy "Analiza doświadczeń CTWiT PBŚ i partnerów w zakresie prowadzenia dialogu i współpracy na rzecz zwiększania efektywności procesów innowacyjnych, rekomendacje dla instytucji i partnerów dialogu społecznego oraz mapa drogowa dalszych działań kontynuujących proces przedsiębiorczego odkrywania w regionie".

 

Uwarunkowania zewnętrzne dotyczące realizacji projektu:

Rozwiązania ustrojowe wprowadzane Ustawą 2.0 (Konstytucja dla nauki) tworzą nowy, istotnie odmienny od obecnego, stan formalno-prawny w zakresie relacji i wpływu otoczenia społeczno-gospodarczego na działalność uczelni. Dotyczy to zwłaszcza powoływania Rad Uczelni, posiadających znaczne uprawnienia i kompetencje, które w 50% składają się z osób z poza uczelni. Poszerzona wiedza otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni o wyzwaniach, wymagających rozwiązania problemach oraz priorytetach politechniki - może w znacznym stopniu przyczynić się do skutecznego wdrożenia strategii, którą zatwierdza i kontroluje jej realizację Rada Uczelni. Dialog z otoczeniem społeczno-gospodarczym staje się więc jednym z ważniejszych czynników decydujących o przyszłości politechniki. Ta nowa sytuacja wymaga wypracowania i wdrożenia szeregu zmian w ustroju uczelni oraz dotychczasowej formule kształtowania relacji politechniki z jego otoczeniem. Ich istotą i celem będzie poszerzenie zakresu oraz intensyfikacja dialogu i współpracy z regionalnymi instytucjami  i przedsiębiorstwami, które tworzą to otoczenie. Rezultatem prowadzenia dialogu będzie zwiększenie spójności działalności prowadzonej przez uczelnię z regionalnymi strategiami rozwoju społeczno- gospodarczego oraz strategiami realizowanymi przez poszczególne podmioty gospodarcze mi. poprzez wzrost zaangażowania partnerów we współpracę   i działalność politechniki.

Równolegle z Ustawą 2.0 wprowadzana jest zmiana Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, która:

 • rozszerza właściwości Rady oraz jej stron o opiniowanie projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów,
 • zwiększa wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów w zakresie zadań realizowanych przez Radę, w szczególności dotyczących warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia, a także poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych,
 • wprowadza modyfikację w zakresie możliwości przekazywania wojewódzkim radom dialogu społecznego (WRDS) spraw o zasięgu wojewódzkim,
 • wprowadza możliwość wezwania przez każdą ze stron WRDS innej strony WRDS do zajęcia stanowiska w sprawie, którą uzna za mającą duże znaczenie społeczne lub gospodarcze dla województwa oraz obowiązek opiniowania projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdania z ich realizacji, przedstawianych stronie pracowników i stronie pracodawców WRDS przez marszałka województwa.

Mając na uwadze aktualny zakres współpracy uczelni z gospodarką oraz ww. rozwiązania ustrojowe,  konieczne jest zrealizowanie działań pozwalających na stworzenie efektywnego modelu dialogu i współpracy, który będzie wspierał procesy transferu innowacji (komercjalizacji), a także przekazywania wiedzy o dobrych praktykach innowacyjnych opracowywanych do/i z przedsiębiorcami regionu kujawsko-pomorskiego w horyzoncie czasowym 2020 +.  W projekcie kluczowym działaniem, do którego realizacji prowadzą pozostałe aktywności, jest opracowanie: strategii współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz organizacji i zasad  funkcjonowania Centrum Transferu Wiedzy i Technologii przy Politechnice Bydgoskiej, którego profesjonalne działanie zapewni zaangażowanie w procesy innowacyjne i współpracę z gospodarką poszczególnych wydziałów uczelni. Cel projektu będzie realizowany w ramach modelu łączącego dialog autonomiczny – prowadzony bezpośrednio z instytucjami i przedsiębiorcami (głównie w zakresie rozwoju współpracy w obszarze B+R) oraz dialog instytucjonalny – prowadzony za pośrednictwem  tzw. reprezentatywnych partnerów dialogu na forum krajowym i wojewódzkim - RDS i WRDS (zwłaszcza w zakresie współpracy umożliwiającej realizację celów strategicznych PBŚ).

Potencjał partnerstwa na rzecz realizacji celu ogólnego:

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ) - https://pbs.edu.pl/pl/ - to techniczna uczelnia wyższa nadzorowana przez MNiSW. PBŚ jest wieloprofilową uczelnią kształcącą licencjatów, inżynierów,  magistrów i doktorów oraz jedyną jednostką w regionie integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. Obecnie uczelnia oferuje 35 kierunków. Od lat rozwija swój potencjał badawczy, w postaci 28 nowoczesnych laboratoriów w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. Realizuje prace badawcze, dzięki  czemu co roku udzielanych jest kilkadziesiąt patentów (35 w roku 2015, 25 w roku 2016, 30 w roku 2017). Średniorocznie uczelnia nawiązuje współpracę z partnerem biznesowym w ilości około 50 umów o współpracy. PBŚ rozwija swoje doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do przedsiębiorców. Cntrum Transferu Wiedzy i Technologii - strukturę kluczową dla proinnowacyjnych relacji z przedsiębiorcami. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PBŚ (www.ctwit.pbs.edu.pl) powstało w roku 2015.

 

CTWiT prowadzi obsługę usług badawczych i eksperckich świadczonych przez uczelnię (prace badawcze, specjalistyczne szkolenia oraz opinie o innowacyjności) na rzecz lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych przedsiębiorców. W 2017 roku w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności +" została na PBŚ utworzona Spółka Celowa, która będzie powoływać spółki typu spin-off w ramach których będą komercjalizowane badania realizowane na uczelni. Obecnie Politachnika Bydgoska realizuje projekt Inkubator Innowacyjności 4.0. Ponadto, uczelnia jest wykonawcą zleceń ze strony firm finansowanych m.in. w programie Voucher Badawczy (finansowanym ze środków unijnych i wkładu własnego firm), który od 2011 roku wspiera firmy z sektora MŚP w regionie kujawsko-pomorskim w zakresie opracowywania innowacji produktowych i procesowych. W latach 2016-2017 przychody uczelni z realizacji różnych badań zleconych wyniosły blisko 10 mln złotych (co ważne każdego roku Uczelnia odnotowuje stały wzrost ilości badań zleconych). Aktywność poszczególnych wydziałów uczelni w realizacji tych zleceń nie jest jednak równomierna. Brakuje na uczelni modelu dialogu i współpracy pozwalającego na pełne wykorzystanie potencjału naukowego dla komercjalizacji. Aktualne relacje uczelni z jej otoczeniem są zbyt małe dla efektywnej działalności innowacyjnej i dostosowania się do wymagań prawnych w zakresie współpracy z gospodarką. Uczelnia prowadzi również zakrojoną na szeroką skalę działalność międzynarodową. Politechniki Bydgoskiej prowadzi wiele projektów współpracy z uczelniami na całym świecie realizowanych w ramach Programu HORYZONT 2020, Programów Ramowych, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2016-2018 PBŚ podpisało ponad 20 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami. W ramach programów Erasmus Plus, a także innych porozumień międzynarodowych, odnotowano 267 wyjazdów pracowników naukowych, 185 wyjazdów studentów na studia oraz w ramach wymiany przyjęto 711 studentów zagranicy. Współpraca z partnerami zagranicznymi obejmuje wymianę studentów i wykładowców, prowadzenie projektów badawczych oraz organizację międzynarodowych konferencji co sprzyja wymianie doświadczeń naukowych i dydaktycznych, poznawaniu nowych środowisk oraz doskonaleniu praktycznej znajomości języków obcych.

 

Pracodawcy Pomorza i Kujaw (PPK) - www.pracodawcy.info.pl - to regionalny związek pracodawców działający od 1992 roku w interesie skupionych przedsiębiorców, chroniąc ich prawa i prowadząc dialog z administracją, nauką, związkami zawodowymi i innymi istotnymi interesariuszami biznesu. PPK współtworzy na poziomie krajowym organizację Pracodawcy RP. Organizacje te wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego i Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Członkowie PPK to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zarówno z sektora MŚP jak i duże firmy, w tym z kapitałem zagranicznym. Aktualnie organizacja zrzesza 252 przedsiębiorców z regionu kujawsko-pomorskiego. PPK to organizacja kojarzona ze skutecznym wspieraniem konkurencyjności i innowacyjności firm. Reprezentuje różnorodność branż regionalnej gospodarki. Realizuje inicjatywy prowadzące do trwałych relacji biznesowych między firmami. Działa na rzecz ich sieciowej współpracy oraz intensywnej wymiany doświadczeń. Posiada status ośrodka innowacji przyznawany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wspiera firmy w rozwoju inicjatyw klastrowych i nawiązaniu trwałej współpracy z jednostkami naukowymi. Oferuje pomoc we wdrażaniu koncepcji innowacyjnych. Wśród wielu projektów rozwojowych organizacja prowadziła m.in. program Voucher Badawczy, gdzie zachęcała firmy do zakupu prac B+R od jednostek naukowych z wykorzystaniem grantów finansowanych ze środków unijnych. Za pośrednictwem tego programu organizacja doprowadziła do współpracy przedsiębiorców z naukowcami przy realizacji 311 innowacyjnych przedsięwzięć badawczych. Organizacja od 2009 roku działała w Krajowej Sieci Innowacji, prowadząc audyty technologiczne i doradztwo w transferze technologii dla MŚP (53 wykonane usługi doradztwa proinnowacyjnego). To przykładowe inicjatywy prezentujące potencjał PPK – instytucji otoczenia biznesu wspierającej firmy w dziedzinie finansów, marketingu, administracji i organizacji, innowacji i strategii. PPK posiada wielokierunkowe doświadczenie i relacje proinnowacyjne, znajomość regionalnego rynku i mechanizmów dialogu, które należy rozwijać dla stworzenia nowego modelu współpracy proinnowacyjnej w regionie.

 

Bydgoski Klaster Przemysłowy (BKP) - www.klaster.bydgoszcz.pl - powstał w 2006 r. i jest jednym z 13 Krajowych Klastrów Kluczowych w Polsce, jedynym o takim statusie w województwie kujawsko-pomorskim. Zrzesza firmy z branży narzędziowo-przetwórczej, która jest wiodącym sektorem gospodarczym regionu, stanowiącym bazę dla rozwoju jednej z inteligentnych specjalizacji. Obecnie BKP zrzesza 93 przedsiębiorstwa z całego kraju, z czego ok. 80% należy do sektora MŚP, oraz 5 jednostek badawczo-rozwojowych i 12 instytucji otoczenia biznesu. Członkowie klastra oferują wysokiej jakości formy wtryskowe i inne narzędzia do przetwórstwa, jak również zajmują się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla wielu sektorów gospodarki, m.in. branży samochodowej, medycznej, kosmetycznej i opakowaniowej, współpracując z największymi międzynarodowymi koncernami. Działalność klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców, ich promocję w kraju i za granicą, a także stworzenie krajowych i międzynarodowych sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i prace badawczo-rozwojowe. BKP rozwija współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami B+R oraz klastrami w zakresie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Klaster od początku funkcjonowania ściśle współpracuje z PBŚ na rzecz rozwoju innowacyjności i zwiększenia transferu wiedzy z sektora nauki do biznesu. Potencjał proinnowacyjny Klastra został wysoko oceniony na szczeblu krajowym, stąd istotne jest jego maksymalne zaimplementowanie do modelu dialogu i współpracy TP z otoczeniem. BKP jest członkiem dwóch międzynarodowych konsorcjów branży narzędziowo-przetwórczej, w ramach których przygotowywane i wdrażane są różnego typu projekty i przedsięwzięcia. BKP realizuje liczne projekty i przedsięwzięcia związane z promocją branży i członków, współpracą międzynarodową, pracami B+R oraz wspieraniem i rozwijanie kształcenia zawodowego (m.in. studia dualne na kierunku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych na PBŚ).