Smart Labs „Zastosowanie odpadów”

Data: 20 grudnia 2021 r.

Warsztat odbył się dnia 20 grudnia 2021 roku na terenie Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z udziałem kadry naukowej, przedstawicieli Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, pracowników CTWiT, przedsiębiorców: Prezesów i kadry zarządzającej sześciu firm oraz instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez organizację Pracodawcy Pomorza i Kujaw. Spotkanie było moderowane przez Panią Małgorzatę Pelc z Agencji TANDEM.

Smart Labs dotyczący możliwości współpracy między biznesem i nauką w zakresie gospodarki odpadami objął obszary znacząco różniące się i wskazał na bardzo szerokie rozumienie tej problematyki. Omawiano tematy, nad którymi pracują naukowcy to min. w ramach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej: analiza fizykochemiczna odpadów przemysłowych i opracowanie sposobów ich zagospodarowania, recykling materiałowy tworzyw i kompozytów polimerowych, badania recyklatów tworzyw i kompozytów polimerowych, badania możliwości zastosowania surowców odpadowych w kierunku modyfikacji materiałów polimerowych.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o wdrożeniu na rynek produktów z wykorzystaniem odpadów, problemach formalnych z unieszkodliwianiem odpadów, rekultywacji oraz działaniach neutralizowania odpadów szkodliwych. Uczelnia chce wspierać przedsiębiorców swoją wiedzą popartą badaniami, tak aby odpady stały się surowcem do dalszego wykorzystywania. Dyskusja objęła też kontekst świadomości społecznej i rozumienia słowa „odpad”, które bywa odbierane w negatywnym znaczeniu, podczas gdy na świecie jest traktowane jako surowiec do przekształcania w nowe wyroby. W związku z tym, iż (podczas pierwszego spotkania) bardzo trudno było ustalić jednorodne potrzeby ze strony zebranych przedsiębiorców, w przypadku organizacji spotkania w analizowanej tematyce konieczne będzie doprecyzowanie i uszczegółowienie tematu w konkretnym kierunku. Efektem warsztatu Smart Labs była rekomendacja spotkania w zawężonym gronie przedstawicieli firm i naukowców.