Inkubator Innowacyjności 4.0

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Spółka Celowa UTP sp. z o.o. i  Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o. realizują wspólny projekt pn. "Inkubator Innowacyjności 4.0". Konsorcjum dostało na ten cel ponad 2,1 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 

Utworzone konsorcjum zakłada:

  • promocję osiągnięć naukowych PBŚ, 
  • zwiększenie wpływu uczelni  na rozwój innowacyjności w regionie ,
  • wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym.

Koncepcja projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” zgłoszonego przez konsorcjum PBŚ oraz obu spółek celowych opiera się na założeniu, że wysiłki komercjalizacyjne powinny koncentrować się wokół potrzeb przedsiębiorców. Z uwagi na zakres i poziom prowadzonych przez UTP prac badawczych, działania komercjalizacyjne konsorcjum powinny być adresowane do firm polskich i zagranicznych jednak szczególnie do firm regionu kujawsko-pomorskiego.

 

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w szczególności w zakresie komercjalizacji na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Cele szczegółowe:

  • Promowanie wynalazków opracowanych na UTP w Bydgoszczy na wystawach i targach innowacji o charakterze krajowym i międzynarodowym.
  • Zwiększenie efektów działań komercjalizacyjnych członków konsorcjum przez łączenie kompetencji, obszarów tematycznych oraz kanałów dostępu do potencjalnych odbiorców.
  • Organizowanie wspólnych spotkań i szkoleń  z innowacyjnymi przedsiębiorcami regionu.
  • Rozwój i wzajemny transfer dobrych praktyk (narzędzi, procedur, dokumentacji, wzorów dokumentów, baz danych itp.) w zakresie wynalazczości i komercjalizacji. 
  • Powołanie brokerów innowacji, których zadaniem będzie animowanie indywidualnych projektów innowacyjnych we współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
  • Realizacja prac przedwdrożeniowych dla wybranych rozwiązań innowacyjnych.
  • Wsparcie istniejących i powołanie nowych spółek spin-off i spin-out na UTP w Bydgoszczy.

 

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROJEKTOWE

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”. Planowane działania:
a)    Opracowanie i wydruk broszur z najnowszymi patentami/wynikami badań i opisem możliwości ich komercjalizacji;
b)    Organizacja wyjazdów na targi/wystawy krajowe i zagraniczne;
c)    Organizacja spotkań panelowych ekspertów;
d)    Szkolenia (certyfikowane szkolenie z metodyki Zarządzania Projektem).

Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej. Planowane działanie to pogłębiona analiza wybranych rozwiązań (min. 11 grantów),  przygotowywanie dokumentacji zawierającej opisy ich gotowości wdrożeniowej, potencjału rynkowego oraz wyceny.

Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
-    monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
-    analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
-    prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce, 
-    analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem
Planowane działania:
a)    Badanie czystości patentowej oraz pierwsze zgłoszenia patentowe;
b)    Powołanie oraz prace Rady Inwestycyjnej; 
c)    Prace personelu pomocniczego (rozliczenia finansowe i sprawozdania merytoryczne) oraz porady prawne i specjalistyczne, w tym związane z przejmowaniem własności intelektualnej.

Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt zgodnie z wytycznymi ministerstwa nie może przekroczyć 100 tys. zł. W ramach planowanego konkursu graniczną kwotą będzie wartość 90 tys. zł netto. Planowane jedno działanie - wybór min. 11 rozwiązań badawczych wykazujących najwyższy potencjał komercjalizacji i realizacja grantów przedwdrożeniowych (zakupy, prace B+R, współpraca z potencjalnymi inwestorami).

Zadanie 5. Działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Planowane działania:
a)    Zatrudnienie 3 Brokerów Innowacji;
b)    Organizacja spotkań z udziałem  przedsiębiorców i naukowców w siedzibach firm oraz na Uczelni.