Inkubator Innowacyjności 2.0

„Inkubator Innowacyjności 2.0” to jedna z poprzednich edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Działanie miało za zadanie przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększyć ich wpływu na rozwój innowacyjności i wzmocnić współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

Logo II2.0

Wg założeń ministerstwa celem tej edycji programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych na polskich uczelniach, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu miała przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem programu było wsparcie polskich uczelni prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które miały doprowadzić do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki.

Dofinansowanie przez MNiSW w edycji III programu wynosiło 90% koszów kwalifikowanych tj. 1 100 000zł.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w konsorcjum - Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w tamtym czasie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”. Planowane działania:

a) Opracowanie i wydruk broszur z najnowszymi patentami/wynikami badań i opisem możliwości ich komercjalizacji;

b) Organizacja wyjazdów na targi/wystawy krajowe i zagraniczne;

c) Organizacja spotkań panelowych ekspertów;

d) Szkolenia (komercjalizacja wyników badań naukowych, ochrona własności intelektualnej, projektowanie).

Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej. Planowane działanie:

a) Pogłębiona analiza wybranych rozwiązań (10 grantów: 6 dla PBŚ w tamtym czasie UTP oraz 4 dla UKW),  przygotowywanie dokumentacji zawierającej opisy ich gotowości wdrożeniowej, potencjału rynkowego oraz wyceny.

Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:

monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem
Planowane działania:

a) Badanie czystości patentowej oraz pierwsze zgłoszenia patentowe;

b) Powołanie oraz prace Rady Inwestycyjnej;

c) Prace personelu pomocniczego (rozliczenia finansowe i sprawozdania merytoryczne) oraz porady prawne i specjalistyczne, w tym związane z przejmowaniem własności intelektualnej.

Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt zgodnie z wytycznymi ministerstwa nie może przekroczyć 100 tys. zł. W ramach planowanego konkursu graniczną kwotą będzie wartość 61 000 zł netto. Planowane jedno działanie:

a) Wybór 10 rozwiązań badawczych (10 grantów: 6 dla PBŚ w tamtym czasie UTP oraz 4 dla UKW - razem 610 000 zł netto) wykazujących  najwyższy potencjał komercjalizacji i realizacja grantów przedwdrożeniowych (zakupy, prace B+R, współpraca z potencjalnymi inwestorami).

Zadanie 5. Działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Planowane działania:

a) Zatrudnienie 3 Brokerów Innowacji ( 2 na PBŚ w tamtym czasie UTP oraz 1 na UKW);

b) Organizacja spotkań z udziałem  przedsiębiorców i naukowców w siedzibach firm oraz na Uczelniach.

Program finansowany jest ze środków projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).